AMAÇ

 

MADDE 1: İş bu yönetmelik, I-MICE Derneği işleyişine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Bu yönetmelikte adı geçen “DERNEK” ibaresi I-MICE International Assocation of MICE Derneğini ifade eder.

 

KAPSAM

 

MADDE 2: Etik Kurallar Yönetmeliği; Dernek üyelerinin davranışları ve kendilerini geliştirmeleri ve her zaman I-MICE imajını en üst düzeyde tutmaları için hazırlanmış olup, tüm üyeleri kapsar.

 

MADDE 3: Bu yönetmelikteki kurallar, disiplin kurulu çalışmaları ve soruşturmaları için dayanak niteliğindedir.

 

ETİK KURALLAR

 

MADDE 4: Dernek Etik Kuralları aşağıdaki gibidir;

 

 1. Cinsiyet, yaş, ırk ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın herkese saygılı olmak.
 2. Küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suç işlememek,
 3. T.C. Anayasası ve bağlı kanunlara karşı gelmemek.
 4. Derneğin çıkartmış olduğu, tüzük ve yönetmelikler ile belirlenmiş kurallara uymak ve söz konusu kuralları uygulamak.
 5. Dernek çıkarlarını her zaman ve her koşulda kişisel çıkarlarının üzerinde tutmak.
 6. Dernek adını, imajını ve/veya imkânlarını dernek amaçları dışında kullanmamak.
 7. Dernek tarafından düzenlenen eğitim ve toplantılarına katılım göstermek.
 8. Derneğe yapılan ayni ve/veya nakdi yardımları, hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak.
 9. Yönetim Kurulu kararlarını dernek dışındaki platformlarda hiçbir şekilde gündeme getirmemek. Fikir ayrılığı ve görüş farklılığı olması durumunda öncelikli olarak dernek yönetimi ve yetkili kurullar önünde gündeme getirmek.
 10. Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilmiş olan yetkileri hiçbir şekilde dernek amaçları dışında kullanmamak.
 11. Basın ile ilişkilerde Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, henüz dernek dışına açıklanmamış ve/veya gerçek olmayan bilgilerin beyanında bulunmamak.
 12. Siyasi bir görüşü ve/veya faaliyeti dernek içine taşımaya çalışmamak.
 13. Ülke değerlerini korumak, kültürel mirasa sahip çıkmak
 14. Dernek ve/veya üyelerini küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
 15. Diğer dernek üyeleri ile polemik yaratabilecek ve/veya küçük düşürücü beyan ve/veya faaliyetlerde bulunmamak.
 16. Dernek aidatlarını zamanında ve eksiksiz ödemek.
 17. Derneğe ait her türlü eşya, malzeme, donanım, vb. gereken azami dikkat ve özeni göstermek.
 18. Dernek ile ilgili konularda; gizli ve dernek merkezi dışında toplanmamak, bu konularda istişare de bulunmamak.
 19. Dernek para ve imkânlarını tasarruf göstererek kullanmak.
 20. Dernek üyelerine gerekli saygı ve sevgiyi göstermek.
 21. Uyumlu, uzlaşmacı ve hoşgörülü olmak.
 22. Her türlü eğitim, çalışma, toplantı katılım çağrısına düzenli olarak katılım sağlamak. Mücbir sebepler dışında katılım sağlanamaması halinde ilgili birime öncesinde bilgi vermek.  Olağan toplantı, eğitim ve tüm katılım çağrılarına, 3 hafta ve üstü olmak üzere uzun bir dönem boyunca katılınamayacağı sabit ise, mazeret sebebinin doğduğu andan itibaren en kısa süre içerisinde, mazereti İnsan Kaynakları Birimi’ne yazılı olarak veya e-posta yolu ile bildirmek.

 

UYGULAMA

 

MADDE 5:  Etik kurallar, dernek yönetmeliği içerisindeki derneğe üyelik başvurusu yapan herkese imzalatılır ve bir nüshası üye adayına verilir.

 

DÜZENLEMELER

 

MADDE 6: Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut tüzük hükümleri kullanılır.

 

YÜRÜRLÜK

 

MADDE 7: Bu yönetmelik, kuruluş sonrası ilk yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

 

MADDE 8: Bu yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönetmelik, ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer. Bu yönetmelik ilk Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edildikten sonra geçici madde hükmü kalkar.

Etik Kurallar PDF dosyası için tıklayınız.